Chuong I

Submitted by: Submitted by

Views: 698

Words: 14675

Pages: 59

Category: Business and Industry

Date Submitted: 04/25/2009 10:07 PM

Report This Essay

Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn v'' ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµ m¹ng l­íi s¶n xuÊt Tæng quan v'' ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi(FDI) Kh¸i niÖm FDI FDI ®èi víi n­íc ta cßn kh¸ míi mÎ bëi h' nh thøc nµy míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam sau thêi kú ®æi míi. Do vËy, viÖc ®­a ra mét sè kh¸i niÖm tæng qu¸t v'' FDI kh«ng ph¶i dÔ. XuÊt ph¸t tõ nhi''u khÝa c¹nh, gãc ®é, quan ®i' m kh¸c nhau trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhi''u kh¸i niÖm kh¸c nhau v'' FDI. Theo quü ti''n tÖ quèc tÕ (IMF) (1977): §Êu t­ trùc tiÕp ¸m chØ sè ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn ®' thu lîi Ých l©u dµi trong mét h·ng ho¹t ®éng ë mét n''n kinh tÕ kh¸c víi n''n kinh tÕ cña nhµ ®Çu t­, môc ®Ých cña nhµ ®Çu t­ lµ giµnh ®­îc tiÕng nãi cã hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc qu¶n lý h·ng ®ã. Theo OECD: §Çu t­ trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn nh»m thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ l©u dµi víi mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t­ mang l¹i kh¶ n¨ng t¹o ¶nh h­ëng ®èi víi viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nãi trªn b»ng c¸ch: Thµnh lËp hoÆc më réng doanh nghiÖp hoÆc mét chi nh¸nh thuéc toµn quy''n qu¶n lý cña chñ ®Çu t­ Mua l¹i toµn bé doanh nghiÖp ®· cã Tham gia vµo mét doanh nghiÖp míi CÊp tÝn dông dµi h¹n (trªn 5 n¨m) Theo luËt §Çu t­ cña Liªn Bang Nga (04/07/1991) §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ tÊt c¶ c¸c h' nh thøc gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn mµ nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c ®èi t­îng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. Theo HiÖp héi LuËt quèc tÕ Henxitiky (1996) §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ sù di chuy' n vèn tõ n­íc cña ng­êi ®Çu t­ sang n­íc cña ng­êi sö dông nh»m x©y dùng ë ®ã nh÷ng xÝ nghiÖp kinh doanh hay dÞch vô. Theo LuËt ®Çu t­ cña ViÖt Nam (2005) §Çu t­ trùc tiÕp lµ h' nh thøc ®Çu t­ do nhµ ®Çu t­ bá vèn ®Çu t­ vµ tham gia qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­. Nh­ vËy, mÆc dï cã rÊt nhi''u quan ®i' m kh¸c nhau khi ®­a ra kh¸i niÖm v'' FDI, song ta cã th' ®­a ra mét kh¸i niÖm tæng qu¸t nhÊt, ®ã lµ:...

Related Essays

Chuong 9
Chng 9: Ti a hoá li nhun Trong tun này, chúng ta s xem xem các công ty quyt nh mc li nhun ti a ca sn lng nh th nào. Là mt phn tho lun, chúng ta s xem xét s khác
Chuong 1
June 2010 Learning to take risks, learning to succeed Heather Rolfe, NIESR NESTA is the National Endowment for Science, Technology and the Arts and our
Animal Behaviour
Animal Behaviour Biology 233 Winter 2007 Lab Section 38 By: Benson Chuong T-Test Raw Data Time Spend on: Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Mean ± SEM
“One Flew Over The Cuckoo’s Nest”: An Allegory Of Communism
against the government. Some writers, such as Nguyen Chi Thien and Vu Hoang Chuong, have been sentenced to 27 years in prison for that reason. The Communist