Sca Market Analysis

Submitted by: Submitted by

Views: 487

Words: 10350

Pages: 42

Category: Business and Industry

Date Submitted: 09/14/2010 09:17 AM

Report This Essay

Sammanfattning

Vi har under tre veckors tid studerat företaget Svenska Cellulosa AB, SCA, för att få inblick och förståelse i hur man arbetar i företaget. Avsikten med projektarbetet är att undersöka huruvida SCAs marknadsplaneringsarbete är tillfredsställande och om vi har förslag till förbättringar eller påträffat otillfredsställande moment som bör tas bort, och hur det i så fall kan uträttas.

För att få tag i empiriskt material om SCA har vi främst insamlat primärdata genom personliga intervjuer och även sekundärdata i form av rapporter och webbsidor. Empirin ställdes sedan mot Aakers teorier i analysen.

I projektarbetet har vi valt att lägga en större fokus på den externa delen av marknadsplanen och de huvudsakliga slutsatserna vi nått är att SCA ägnar mycket tid åt marknadsplanering och trots detta finns det en del att begrunda eller revidera.

Ett betydande mål hos SCA är att dominera segment och inte marknadsandelar, och de växer främst genom att hitta nya marknader. Man eftersträvar således inte efter att försöka konkurrera ut andra företag vilket vi tycker är en bra strategi i dagsläget. Varför ska man konkurrera när man kan expandera åt andra hållet?

Vi upplever en avsaknad av bonus- eller rabattsystem som vi anser att SCA behöver för att kunna vara i linje med sina mål gällande kundrelationer och lojalitet.

Det satsas väldigt mycket på miljön och på utveckling av de samhällen där företaget verkar. Dock anser vi att deras kontroll av underleverantörers standard av arbetsmiljö är bristande, och att SCA bör se över detta omedelbart för att undvika potentiella förödande mediala konsekvenser. Vi tycker också att det ska satsas mer på grönt i sin marknadsföring.

Avslutningsvis proponerar vi att scenarioanalyser är ett bra tillvägagångssätt för att hantera strategisk osäkerhet och framtida hot.

1. Inledning 1

1.1 Syfte 1

1.2 Metod 1

1.3 Källdiskussion 1

2. Empiri – Hur marknadsplaneringen ser ut idag 2

2.1 SCA 2...