Hans Kelsen, Pure Theory of Law

Submitted by: Submitted by

Views: 436

Words: 3633

Pages: 15

Category: Societal Issues

Date Submitted: 03/11/2011 10:19 AM

Report This Essay

Vilniaus universitetas

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS

Politikos mokslų bakalauro programa

Teisės teorija

EMILIJA GIEDRAITYTĖ

I kurso, 1 grupės studentė

TEISĖS SAMPRATA: HANSO KELSENO GRYNOJI TEISĖS TEORIJA

DALYKO RAŠTO DARBAS

Vilnius, 2010 m. gruodžio 28 d.

PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Patvirtinu, kad įteikiamas darbas „Teisės samprata: Hanso Kelseno grynoji teisės teorija“ yra:

1. Atliktas mano pačios ir nėra pateiktas kitam kursui šiame ar ankstesniuose semestruose;

2. Nebuvo naudotas kitame Institute/Universitete Lietuvoje ir užsienyje;

3. Nenaudoja šaltinių, kurie nėra nurodyti darbe, ir pateikia visą panaudotos literatūros sąrašą.

Emilija Giedraitytė

Turinys

Įvadas ............................................................................................................................... 3

1. Hansas Kelsenas – pozityviosios teisės atstovas ................................................. 4

2. Teisės mokslo ir gamtos mokslo santykis ........................................................... 5

3.1. Teisinis aktas ................................................................................................ 5

3.2. Teisės norma ................................................................................................. 6

3.3. Pamatinė norma (grundnorm) ....................................................................... 7

3. Teisės ir moralės santykis .................................................................................... 7

4. Teisės ir mokslo santykis ..................................................................................... 8

5. Statinis ir dinaminis teisės aspektai ..................................................................... 9

6.4. Sankcija ........................................................................................................ 9...