Tieu Luan Marketting

Submitted by: Submitted by

Views: 922

Words: 1963

Pages: 8

Category: Business and Industry

Date Submitted: 11/01/2009 01:00 AM

Report This Essay

Tập hợp bốn biến số chính (sản phẩm, giá, chiêu thị và phân phối) cấu thành kế hoạch marketing của doanh nghiệp được gọi là marketing hỗn hợp (marketing mix). Bốn yếu tố của marketing mix tác động tương hỗ, quyết định về yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của ba yếu tố còn lại. Vì vậy để chiến lược marketing của nước mía siêu sạch đạt đến những mục tiêu đề ra thì các công cụ của marketing phải hỗ trợ cũng như phù hợp với nhau, được xúc tiến, pha trộn và kết hợp nhau thành một thể thống nhất. các công cụ của marketing gồm có 4P:  

•  Sản phẩm (Product): Quản lý các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch và phát triển mặt hàng nước mía mà công ty sẽ đưa ra thị trường.

•  Giá (Price): Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm (giá nước mía mùi vị sầu riêng, mùi dâu, nho, cam…sẽ khác giá nhau).

•  Phân phối (Place): Chọn lựa và quản lý các kênh thương mại(internet, quảng cáo truyền hình…) để sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường mục tiêu đúng thời điểm

•  Chiêu thị hay còn gọi xúc tiến bán hàng (Promotion): Giới thiệu và thuyết phục thị trường dùng nước mía của công ty

Sản phẩm: là nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp, được xác định dựa trên kế hoạch kinh doanh quy mô lớn hơn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng thể cho mọi sản phẩm đang có của doanh nghiệp. Khi xem xét chính sách sản phẩm, doanh nghiệp cần quan tâm đến:

· Quản lý chất lượng:

Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng cần phải quan tâm đến khách hàng cần gì( những học sinh, sinh viên sau mỗi giờ học thường đi đâu, họp nhóm, họp lớp cần thức uống như thế nào, những công ty, những người đi làm có nhu cầu và sự quan tâm về nước mía, thức uống cần mang đến công sở), cần bao nhiêu, cần vào thời điểm nào và khả năng thanh toán của họ ra sao, họ đòi hỏi mức độ chất lượng như thế nào, chất lượng nào có thể cho họ thoả mãn nhất. Tuy nhiên để quyết định mức định lượng thích ứng công ty phải nghiên cứu mức chất lượng của các công ty nước mía khác để cạnh tranh thay thế....