Economics

Submitted by: Submitted by

Views: 581

Words: 5117

Pages: 21

Category: Business and Industry

Date Submitted: 05/15/2010 08:10 PM

Report This Essay

I. Sử dụng mô hình kinh tế lượng tại Ngân hàng Trung ương Canada

Các mô hình kinh tế lượng được sử dụng như một công cụ thường xuyên trong công tác dự báo các biến số kinh tế vĩ mô, tài chính- tiền tệ tại Ngân hàng Trung ương Canada. Không chỉ trong khuôn khổ lạm phát mục tiêu lần đầu tiên được công bố vào tháng 2/1991, các mô hình kinh tế lượng được sử dụng khá sớm và khá công phu tại NHTW Canada, ngay từ khi Ngân hàng này điều hành chính sách tiền tệ theo khuôn khổ kiểm soát khối lượng tiền (M1). Kinh tế lượng được sử dụng để dự báo cả những biến số ngắn hạn và dài hạn, những biến đổi của cả nền kinh tế nội địa và các nền kinh tế khu vực... Tuy nhiên, bài viết này chỉ đề cập đến các mô hình kinh tế lượng được sử dụng để dự báo ngắn hạn, bởi nó liên quan trực tiếp đến việc dự báo lạm phát cơ bản và lạm phát nói chung trong việc điều hành chính sách tiền tệ theo khuôn khổ lạm phát mục tiêu:

Những dạng mô hình kinh tế lượng sử dụng số liệu chuỗi thời gian được dùng trong dự báo những biến đổi ngắn hạn của nền kinh tế bao gồm:

- Mô hình hiệu chỉnh sai số ECM (Error Correction Models):

Tính ưu việt của dạng mô hình này là có thể kết nối những giả thiết về các mối quan hệ dài hạn với những thay đổi ngắn hạn.

Trong nghiên cứu về “Những đồng tiền nhạy cảm với hàng hoá và mục tiêu lạm phát” (Commodity-sensitive Currencies and Inflation Targeting) của Kevin Clinton- Vụ Quốc tế- NHTW Canada có đề cập mô hình DMCD (Mô hình được xây dựng bởi Djoudad, Murray, Chan và Daw): là mô hình hiệu chỉnh sai số được sáng tạo từ mô hình phân biệt giá cả năng lượng và giá cả phi năng lượng.

- Mô hình các đường IS (IS Curves):

Mô hình này giúp xác định sự di chuyển của các biến chủ chốt trong việc xác định GDP thực tế của Canada như: tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ, tỷ lệ lãi suất thực tế, tỷ giá hối đoái và giá cả hàng hoá.

- Các phương trình cầu nối (Bridge Equations):

Các mô hình này cho phép kết hợp các số liệu tháng vào các nhận xét quý.

- Các mô hình tự hồi quy AR,...