Assdfg

Submitted by: Submitted by

Views: 1263

Words: 700

Pages: 3

Category: English Composition

Date Submitted: 01/28/2011 01:41 AM

Report This Essay

KASAYSAYAN NG PILIPINAS COURSE OUTLINE

Mr. Joseph Ginno Jaralve

|INTRODUKSYON SA HISTORY AT KASAYSAYAN Layon ng yugtong ito na ipakilala ang Kasaysayan bilang taal na disiplinang Pilipino na kaiba sa kanluraning |

|History. Pinakikilala rin ang konsepto ng Pantayong Pananaw bilang alternatibong lapit sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Pilipinas. Tuon ng yugtong ito na |

|tignan ang pamamaraan ng pagtanaw sa kasaysayan mula noong sinaunang panahon hanga sa panahon ng mga Kastila. |

|Ocampo, Ambeth. 2008. The Path We have Passed in Philippine Daily Inquirer. |

|Salazar, Zeus. 1989. Pantayong Pananaw: Isang Paliwanag sa Philippine Currents. |

|Salazar, Zeus. 2005. Kasaysayan Ng Kapilipinuhan:Bagong Balangkas. Lungsod Quezon: Bagong Kasaysayan |

|Salazar, Zeus. A Legacy Of The Propaganda: The Tripartite View of Philippine History in the Ethnic Dimension: Papers on Philippine Culture, History and |

|Psychology. Cologne: |

|Caritas Association for the City of Cologne. |

|SINAUNANG PILIPINAS: LIPUNAN, KULTURA AT WIKA Layon ng yugtong ito na himayin ang mga aralin ukol sa sinaunang Pilipinas. Susulyapan dito ang sinaunang |

|Pilipinas sa mga dimension ng Antropolohiya, Linggwistiks, Sikolohiya, Sosyolohiya at Agham. Susubukang baguhin ng mga babasahing tampok dito ang mga |

|maling aral at ideya na naituro sa hayskul at elementarya. |

|Jocano, F .Landa. 1975. Questions & Challenges in...

More like this