Phillipine History

Submitted by: Submitted by

Views: 1843

Words: 469

Pages: 2

Category: World History

Date Submitted: 04/21/2011 04:51 AM

Report This Essay

The Philippine Declaration of Independence occurred on June 12, 1898 in Cavite II el Viejo (now Kawit), Cavite, Philippines. With the public reading of the Act of the Declaration of Independence, Filipino revolutionary forces under General Emilio Aguinaldo proclaimed the sovereignty and independence of the Philippine Islands from the colonial rule of Spain, which had been recently defeated at the Battle of Manila Bay during the Spanish-American War.

The declaration, however, was neither recognized by the United States nor Spain. The Spanish government later ceded the Philippines to the United States in the 1898 Treaty of Paris that ended the Spanish-American War. The United States finally recognized Philippine independence on July 4, 1946 in the Treaty of Manila.[1] July 4 was observed in the Philippines as Independence Day until August 4, 1964 when, upon the advice of historians and the urging of nationalists, President Diosdado Macapagal signed into law Republic Act No. 4166 designating June 12 as the country's Independence Day.[2] June 12 had previously been observed as Flag Day and many government buildings are urged to display the Philippine Flag in their offices.

I. Ano ang Batas Rizal?

➢ Hunyo 12, 1956- pinagtibay ang Batas ng Republika Blg. 1425 at tinawag itong Batas Rizal.

➢ Agosto 16, 1956- Naipanukala kaagad ito bilang tugon ng Lupon ng Pambansang Edukasyon sa pangunguna ng tagapangulo na si Senador Jose P. Laurel Sr.

➢ Nasasaad sa batas Rizal na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ng dalubhasaan.

II. Ano ang layunin ng Batas Rizal?

1. Maikintal sa isipan ng bawat mag-aaral na sa mga akdang isinulat ni Rizal nagmula ang simulain ng kalayaan at nasyonalismo

2. Maipaunawa na ang mga simulain, mithiin, kaisipan at pagpapahalaga sa kalayaan ng bayan ay mga naging dahilan ng kamatayan ni Rizal.

3. Mailahad nang maayos ang mga katangian, kaasalan kakayahan at pagkatao ni Rizal gayundin ang kanyang kaisipan at mga ideya nang sa gayon,...