Organizing and the Process of Sensemaking

Submitted by: Submitted by

Views: 973

Words: 7637

Pages: 31

Category: Business and Industry

Date Submitted: 04/10/2010 06:30 AM

Report This Essay

2009

Organizing and the process of sensemaking

Groepspaper: Management en organisatie 

1

INH HOUDSOPG GAVE 

 

PROBLEEMSTELLING  METHODIEK  RAAD VOOR MANAGERS  STERKTEN EN ZWAKTEN 

           STER RKTE 1: CEN NTRALE PLA AATS VAN CO OMMUNICAT TIE            STER RKTE 2: IDE ENTITEIT VA AN EEN ORG GANISATIE I S VERANDE RLIJK              ZWA AKTE 1: SEN NSEMAKING   MAAKT ABS STRACTIE V VAN DE RIGI DITEIT VAN N EEN PLANN NING             ZWA AKTE 2: GEE EN AANDACH HT VOOR DE E ROL VAN I NSTITUTIES S

3  4  8  10  10  11  12  13  16  19 

LESSONS LEARNED  BIBLIOGRAFIE 

2

ORGANIZING AND THE PROCESS OF  SENSEMAKING 

Het  artikel  ‘Organizing  and  t process of  sensem the  s  making’  van Weick,  Su n  utcliffe  en  Obstfeld  O (2005) z zal in deze p paper geana alyseerd wo orden. 

PROBL LEEMSTE ELLING

“How w can I know what I th hink until I see what I sa ay?” (Weick k et al., 2005)   

 

Sensem making  is  he proces  w et  waarbij  een  individu  be etekenis  gee aan  een situatie  en  vanuit  eft  n  deze  b betekenis  a actie  onde erneemt.  E Een  situati wordt  hier  gedefinieerd  als  losse  ie  omstandigheden  d niet  met  elkaar  v die  verbonden  lijken  (We eick  et  al.,  2005).  Om mdat  we  aanvank kelijk geen  samenhang g zien tusse en deze oms standigheden, kunnen n we de situ uatie dus  ook niet interprete eren. Wann neer dit geb beurt, ontst taat de beh hoefte om a aan sensemaking te  doen. D Dit betekent t dat we ve erbanden proberen te  zien tussen n verschillende waarne emingen  en dat w we die verb banden pro oberen uit t te drukken  in woorden. Enkel wa anneer een situatie  omschreven  kan  w worden,  kunnen  we  ook  reageren  op  de  sit tuatie.  Het  begrijpen  van  een  ringplank na aar actie (W Weick et al., 2005). We e verduidelijken dit  situatie  dient dus  als een spr concept met  een  karikaturaa voorbeeld.  Stel,  je  bent  verlie op  iema t  al  efd  and.  Deze  persoon  zendt allerlei signa...