Organizing and the Process of Sensemaking

Submitted by: Submitted by

Views: 973

Words: 7637

Pages: 31

Category: Business and Industry

Date Submitted: 04/10/2010 06:30 AM

Report This Essay

2009

Organizing and the process of sensemaking

Groepspaper: Management en organisatie 

1

INH HOUDSOPG GAVE 

 

PROBLEEMSTELLING  METHODIEK  RAAD VOOR MANAGERS  STERKTEN EN ZWAKTEN 

           STER RKTE 1: CEN NTRALE PLA AATS VAN CO OMMUNICAT TIE            STER RKTE 2: IDE ENTITEIT VA AN EEN ORG GANISATIE I S VERANDE RLIJK              ZWA AKTE 1: SEN NSEMAKING   MAAKT ABS STRACTIE V VAN DE RIGI DITEIT VAN N EEN PLANN NING             ZWA AKTE 2: GEE EN AANDACH HT VOOR DE E ROL VAN I NSTITUTIES S

3  4  8  10  10  11  12  13  16  19 

LESSONS LEARNED  BIBLIOGRAFIE 

2

ORGANIZING AND THE PROCESS OF  SENSEMAKING 

Het  artikel  ‘Organizing  and  t process of  sensem the  s  making’  van Weick,  Su n  utcliffe  en  Obstfeld  O (2005) z zal in deze p paper geana alyseerd wo orden. 

PROBL LEEMSTE ELLING

“How w can I know what I th hink until I see what I sa ay?” (Weick k et al., 2005)   

 

Sensem making  is  he proces  w et  waarbij  een  individu  be etekenis  gee aan  een situatie  en  vanuit  eft  n  deze  b betekenis  a actie  onde erneemt.  E Een  situati wordt  hier  gedefinieerd  als  losse  ie  omstandigheden  d niet  met  elkaar  v die  verbonden  lijken  (We eick  et  al.,  2005).  Om mdat  we  aanvank kelijk geen  samenhang g zien tusse en deze oms standigheden, kunnen n we de situ uatie dus  ook niet interprete eren. Wann neer dit geb beurt, ontst taat de beh hoefte om a aan sensemaking te  doen. D Dit betekent t dat we ve erbanden proberen te  zien tussen n verschillende waarne emingen  en dat w we die verb banden pro oberen uit t te drukken  in woorden. Enkel wa anneer een situatie  omschreven  kan  w worden,  kunnen  we  ook  reageren  op  de  sit tuatie.  Het  begrijpen  van  een  ringplank na aar actie (W Weick et al., 2005). We e verduidelijken dit  situatie  dient dus  als een spr concept met  een  karikaturaa voorbeeld.  Stel,  je  bent  verlie op  iema t  al  efd  and.  Deze  persoon  zendt allerlei signa...

Related Essays

Compare/Contrast Organic Food Vs Processed Food
Ogden). How does food control our weight? Does processed food cause weight gain more than organic would? Processed and packaged food is filled with unnatural dyes
Organization Bhavior And Processes
believe that because of the diversity of our organizations it will give you a good idea of how behavior and processes effect the way businesses operate. What Are
Broadening Management Bandwidth Through Organizational Mindfulness In Strategy Formation Processes
organizations derailing in active inertia through unlearning. These effects are primarily accomplished through mindful organizing processes
Change Leadership: Case Study Of a Global Energy Company
in the process of implementing strategic change within global organizations. This paper explores the literature on global organizations and change leadership