Graph

Submitted by: Submitted by

Views: 1003

Words: 746

Pages: 3

Category: Other Topics

Date Submitted: 03/07/2011 11:09 PM

Report This Essay

Grap para sa pananaliksik sa Mga Pananaw at Saloobin ukol sa administrasyong Aquino sa mga mag-aaral ng B.S. Accountancy sa ikalawang taon, T.A. 2010-2011.

I.

Ipinapakita sa Grap na ito ng Fiscal Responsibility Bill na 56% na mag-aaral ng BS Accountancy,2nd year T.A. 2010-2011 2nd Sem ay nagsasabing lubos na katanggap-tanggap ang batas na ito, 26% ang nagsasabing ito’y katanggap-tanggap, 14% ang nagsasabing ito’y katamtaman lamng, habang3% ang nagsasabing ito’y di gaanong katanggg tanggap at 1% naman nag nagsasabing ito’y hindi lubusang katanggap-tanggap.

II.

Ipinapakita sa Grap na ito ng Procurement Law Amendment na 51% na mag-aaral ng BS Accountancy 2nd year,T.A. 2010-2011 2nd Sem ay nagsasabing lubos na katanggap-tanggap ang batas na ito, 24% ang nagsasabing ito’y katanggap-tanggap, 21% ang nagsasabing ito’y katamtaman lamng, habang3% ang nagsasabing ito’y di gaanong katanggg tanggap at 1% naman nag nagsasabing ito’y hindi lubusang katanggap-tanggap.

III.

Ipinapakita sa Grap na ito ng Anti-Trust Law na 43% na mag-aaral ng BS Accountancy,2nd year T.A. 2010-2011 2nd sem ay nagsasabing lubos na katanggap-tanggap ang batas na ito, 30% ang nagsasabing ito’y katanggap-tanggap, 17% ang nagsasabing ito’y katamtaman lamng, habang 9% ang nagsasabing ito’y di gaanong katanggg tanggap at 1% naman nag nagsasabing ito’y hindi lubusang katanggap-tanggap.

IV.

Ipinapakita sa Grap na ito ng Reproductive Health Bill na 56% na mag-aaral ng BS Accountancy,2nd year T.A. 2010-2011,2nd sem ay nagsasabing lubos na katanggap-tanggap ang batas na ito, 26% ang nagsasabing ito’y katanggap-tanggap, 14% ang nagsasabing ito’y katamtaman lamang, habang3% ang nagsasabing ito’y di gaanong katanggg tanggap, habang 1% naman nag nagsasabing ito’y hindi gaanong katanggap-tanggap at wala o 0% naman nag nagsasabing lubos na hindi katanggap-tanggap ang batas na ito.

V....