Pagsasalin

Submitted by: Submitted by

Views: 3022

Words: 922

Pages: 4

Category: Literature

Date Submitted: 04/04/2011 05:36 AM

Report This Essay

Pagsasalin sa Larangan ng Edukasyon at sa Siyensya at Teknolohiya

Lydia P. Lalunio

Pamantasang Normal ng Pilipinas

Kolehiyo ng WIka, Linggwistika at Literatura

Inihanda nina:

Helen Payawal

Marian Rivera

Marco Gimenez

Erwin dela Paz

Ramon Ortega

FILDLAR A55

PANIMULA

Patakarang Bilinggual ng 1987

Pagtataguyod ng Wikang Filipino bilang isa sa mga midyum ng pagtuturo, mangunguna at antas tersyarya sa pagtataguyod sa intelektwalisasyon ng wika.

Maikling Kasaysayan ng Pagsasaling Wika

Griyegong Kaalaman

-Socrates, Plato, Aristotle (Nagbigay ng mga ideya patungkol sa mundo)

-Herodotus, Thucydides (Kaalaman sa kasaysayan)

-Hippocrates (Naghanap ng mga solusyon sa mga sakit ng tao)

Proseso ng Pagsasalin

Griyego-->Arabe--> Latin

-Pinatunayan ito ng Toledo Espanya

-Sentro ng pagsasalin ng mga aklat mula Arabe tunong Latin.

-Munisipalidad sa Gitnang Espanya

-Nagsimula ang pagsalin ng Arabe --> Latin

Epekto ng Pagsasaling Wika

-Lumaganap ang kaalaman

-Latin ang namamayaning wika sa Europa dahil sa laki ng nasasakupan ng Imperyong Roma

-Naging intelektwalisado ang wika ng Latin

-Ginamit ang Latin sa pagdukal ng karunugan.

-Latin ang wika sa mga aklat ng..

Batas

Teolohiya

Siyensya

Pilosopiya

Inhinyera at iba pang disiplina

-Latin ay naisalin sa Pranses at Ingles

Ang Pagyayabong ng Wikang Ingles

-Dahil sa pagsasalin ng Latin à Ingles, maraming panlapi at leksikon ng Latin ang nahiram.

Halimbawa:

Longaà long longitude à longevity, long

magnaà large, great magnifyà magnificent, magnitude

pictureà picture pictureà picturesque, pictorial

Dapat tandaan:

Walang purong wika pagkat walang purong kultura. Ang kaalaman ay lumlaganap nagpapasalin-salin sa tulong ng wika pagkat ang wika ay BUHAY, DINAMIKO , at YUMAYABONG, nalilinang kung ginagamit. At nagagamit sa angkop na pagkakataon, sa angkop na panahon pagkat hinihingi ng lipunan sa pakikipagugnayan.

Pagsasalin...

More like this