Gabay

Submitted by: Submitted by

Views: 6819

Words: 9883

Pages: 40

Category: Literature

Date Submitted: 09/15/2012 11:03 PM

Report This Essay

New Era University

GABAY SA PAGTUTURO

PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK

FILIPINO 2A

UNANG LINGGO (__________________________)

PAKSA: Misyon, Visyon, Mithiin at Layunin ng Pag-aaral

Layunin:

* Magkaroon ng lubos na kaalaman sa misyon, vision, at mga layunin ng paaralan.

* Makasunod sa mga alituntunin ng paaralan at ukol sa mga tuntunin sa kurso.

Pagtalakay sa Paksa

1.Vision: A world-class Institution of learning with a unique Christian of excellence, discipline, and service to humanity.

2.Mission: Provide quality education anchored on Christian values with the prime purpose of bringing honor and glory to God.

3.Goals and Objectives:

* Impart value-laden education leading to the total development of man.

* Offer curricula responsive to the needs of the time.

* Optimize learning through the adaptation and utilization of appropriate instructional methods and resources.

* Propel Institutional development through the conduct of useful and significant researches.

* Propel development through the conduct of useful and significant researches.

* Extend outreach services with promote self-help in the community.

* Promote access to alternative education delivery methods.

* Develop servant leaders among staff, faculty members, and administrator.

* Produce God-fearing, competent and disciplined graduates.

4. Oryentasyon ng ukol sa mga itinakdang tuntunin ng guro sa kurso.

EVALWASYON

1. Sumulat ng mga inaasahang ekspresyon mula sa sabjek, guro at mga kaklase.

New Era University

GABAY SA PAGTUTURO

PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIK

FILIPINO 2A

IKALAWANG LINGGO (__________________________)

PAKSA: PAGBASA SA IBA’T IBANG DISIPLINA

LAYUNIN:

* Makapagbigay ng sariling kahulugan sa pagbasa.

* Maipaliwanag ang mga teorya sa pagbasa.

* Matalakay ang mga proseso ng pagbasa.

PAKSANG TATALAKAYIN

1. KAHULUGAN NG PAGBASA

* Tumutukoy sa kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensahe ng wikang nakasulat.

* Pagsunod sa...