Chuong I

Submitted by: Submitted by

Views: 698

Words: 14675

Pages: 59

Category: Business and Industry

Date Submitted: 04/25/2009 10:07 PM

Report This Essay

Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn v'' ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµ m¹ng l­íi s¶n xuÊt Tæng quan v'' ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi(FDI) Kh¸i niÖm FDI FDI ®èi víi n­íc ta cßn kh¸ míi mÎ bëi h' nh thøc nµy míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam sau thêi kú ®æi míi. Do vËy, viÖc ®­a ra mét sè kh¸i niÖm tæng qu¸t v'' FDI kh«ng ph¶i dÔ. XuÊt ph¸t tõ nhi''u khÝa c¹nh, gãc ®é, quan ®i' m kh¸c nhau trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhi''u kh¸i niÖm kh¸c nhau v'' FDI. Theo quü ti''n tÖ quèc tÕ (IMF) (1977): §Êu t­ trùc tiÕp ¸m chØ sè ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn ®' thu lîi Ých l©u dµi trong mét h·ng ho¹t ®éng ë mét n''n kinh tÕ kh¸c víi n''n kinh tÕ cña nhµ ®Çu t­, môc ®Ých cña nhµ ®Çu t­ lµ giµnh ®­îc tiÕng nãi cã hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc qu¶n lý h·ng ®ã. Theo OECD: §Çu t­ trùc tiÕp lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc thùc hiÖn nh»m thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ l©u dµi víi mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t­ mang l¹i kh¶ n¨ng t¹o ¶nh h­ëng ®èi víi viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp nãi trªn b»ng c¸ch: Thµnh lËp hoÆc më réng doanh nghiÖp hoÆc mét chi nh¸nh thuéc toµn quy''n qu¶n lý cña chñ ®Çu t­ Mua l¹i toµn bé doanh nghiÖp ®· cã Tham gia vµo mét doanh nghiÖp míi CÊp tÝn dông dµi h¹n (trªn 5 n¨m) Theo luËt §Çu t­ cña Liªn Bang Nga (04/07/1991) §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ tÊt c¶ c¸c h' nh thøc gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn mµ nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c¸c ®èi t­îng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. Theo HiÖp héi LuËt quèc tÕ Henxitiky (1996) §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ sù di chuy' n vèn tõ n­íc cña ng­êi ®Çu t­ sang n­íc cña ng­êi sö dông nh»m x©y dùng ë ®ã nh÷ng xÝ nghiÖp kinh doanh hay dÞch vô. Theo LuËt ®Çu t­ cña ViÖt Nam (2005) §Çu t­ trùc tiÕp lµ h' nh thøc ®Çu t­ do nhµ ®Çu t­ bá vèn ®Çu t­ vµ tham gia qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t­. Nh­ vËy, mÆc dï cã rÊt nhi''u quan ®i' m kh¸c nhau khi ®­a ra kh¸i niÖm v'' FDI, song ta cã th' ®­a ra mét kh¸i niÖm tæng qu¸t nhÊt, ®ã lµ:...