Poems of Dr. Jose Rizal

Submitted by: Submitted by

Views: 1655

Words: 1352

Pages: 6

Category: World History

Date Submitted: 09/19/2013 04:27 AM

Report This Essay

Sa Aking nga Kababata

-Dr. Jose Rizal

Kapagka ang baya’y sadyang umiibig

Sa langit salitang kaloob ng langit

Sanlang kalayaan nasa ring masapi

Katulad ng ibong nasa himpapawid

Pagka’t ang salita’y isang kahatulan

Sa bayan, sa nayo't mga kaharian

At ang isang tao’y katulad, kabagay

Ng alin mang likha noong kalayaan.

Ang hindi magmahal sa kanyang salita

Mahigit sa hayop at malansang isda

Kaya ang marapat pagyamanin kusa

Na tulad sa inang tunay na nagpala

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin,

Sa Ingles, Kastila, at salitang anghel,

Sapagkat ang Poong maalam tumingin

Ang siyang naggagawad, nagbibigay sa atin.

Ang salita nati’y tulad din sa iba

Na may alfabeto at sariling letra,

Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa

Ang lunday sa lawa noong dakong una.

To Virgin Mary

-Dr. Jose Rizal

Mary, sweet peace, solace dear

Of pained mortal ! You're the fount

Whence emanates the stream of succor,

That without cease our soil fructifies.

From thy throne, from heaven high,

Kindly hear my sorrowful cry!

And may thy shining veil protect

My voice that rises with rapid flight.

Thou art my Mother, Mary, pure;

Thou'll be the fortress of my life;

Thou'll be my guide on this angry sea.

If ferociously vice pursues me,

If in my pains death harasses me,

Help me, and drive away my woes.

POEMS OF DR. JOSE RIZAL

A Project in

HISTORY 141

Submitted by: John Lester R. Aragones

Submitted to: Mr. Andre Noel A. Tumulak

First Inspiration

-Dr. Jose Rizal

Why falls so rich a spray 

of fragrance from the bowers 

of the balmy flowers 

upon this festive day? 

Why from woods and vales 

do we hear sweet measures ringing 

that seem to be the singing 

of a choir of nightingales? 

Why in the grass below 

do birds start at the wind's noises, 

unleashing their honeyed voices 

as they hop from bough to bough? 

Why should the spring that glows 

its crystalline murmur be tuning 

to the zephyr's mellow crooning 

as among the...