Kamote

Submitted by: Submitted by

Views: 3863

Words: 459

Pages: 2

Category: English Composition

Date Submitted: 06/22/2010 12:25 AM

Report This Essay

1. Bakit naging pambansang bayani si Rizal?

Si Rizal ang ating Pambansang bayani dahil siya lang ang bukod tanging Pilipino na nagkaroon noon ng lakas ng loob na kalabanin ang mga dayuhan sa pamamagitan ng pagsulat na may paninindigan. Bukod pa sa pagiging napakatalinong tao at may natatanging katangian na nagmulat sa mga nagbubulagbulagang mga mata ng mga Pilipino noong mga panahong iyon. Siya ang klase ng taong hindi makasarili bagkus ay inisip nya rin ang kapakanan ng mga kababayan niya. Nagbuwis pa siya ng buhay para sa mga Pilipino. Na kung tutuusin ay kababayan niya lang naman. Pero pilit niya paring minulat ang isip ng mga Pilipino.

Si Rizal ang pambansang bayani sapagkat siya ang naging dahilan ng pagkakagising ni Andres Bonifacio sa katotohanan na ang mga Kastila ay mapagsamantala at manggagamit.

Si Rizal ang bayani na gumamit ng napakatalinong pamamaraan ng pakikipaglaban at isina-alang ang buhay ng maraming mga Pilipino. At higit sa lahat higit niyang taglay ang kwalipikasyon ng pambansang bayani. (1. malaking kontribusyon sa kasaysayan 2. malaking impluwensya o ini-idolo ng maraming tao 3. malaking kontribusyon sa edukasyon 4. kinikilala ng pamahalaan bilang pambansang bayani.)

2. Naghirang kay Rizal bilang pambansang bayani

Sa ilalim ng Komisyong Taft, ang mga sumusunod ang naghirang kay Dr. Jose Rizal bilang bayani ng bansang Pilipinas

1. William Howard Taft - Gobernador Sibil

2. William Morgan Shuster

3. Bernard Moises - Kalihim, Pampublikong Instruksyon

4. Dean Warcester – Kalihim, Panloob

5. Henry Clay Ide - Kalihim, Pananalapi

6. Trinidad Pardo de Tavera

7. Gregorio Araneta

8. Cayetano Arellano

9. Jose Luzuriaga

3. Ano ang naging basihan sa pagpili kay Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani?

Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, dalubhasa sa Antropolohiya at teknikal na katulong ng Komisyon,napagkasunduan ng lupon na maging pamantayan sa pagpili ang mga sumusunod:

1. Pilipino

2. Yumao na

3. May matayog na pagmamahal sa bayan...